Інформаційна прозорість та відкритість закладу

Статут закладу

сканована копія першої сторінки
сканована копія останньої сторінки документу

Ліцензія на проведення навчальної діяльності

Структура і органи управління освітою

Керівництво  закладом    здійснює  директор,  повноваження  якого визначаються Законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», цим Статутом  та  трудовим  договором.  Керівник  закладу  здійснює  безпосереднє управління  закладом  і  несе  відповідальність  за  освітню,  фінансово-господарську  та іншу  діяльність  закладу  освіти. 

Директор  закладу   є  головою  педагогічної  ради  -  постійно  діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

Мова

Мовою навчання і виховання у закладі освіти є  українська мова

Наявність вакантних посад

Вакантних посад у закладі нема

Розмір плати за навчання

Навчання безкоштовне

Наявність гуртожитків і вільних місць у них

Немає

Ліцензований обсяг

Проектна потужність

Ліцензований обсяг осіб, які навчаються в закладі -700

Практична потужність

Ліцензований обсяг осіб, які навчаються в закладі -700

Фактична кількість учнів

Фактична кількість осіб, які навчаються в закладі – 486

Матеріально-технічне забезпечення закладу

У закладі 2 кабінети інформатики (25 місць). Персональних компютерів (ПК)- 44. Портативних ПК (ноутбуків) -15

Класів з інтерактивними поверхнями – 15.  З них 14 із проєкторами з інтерактивними функціями, 1 — з інтерактивною панеллю. Класів із засобами візуалізації – 12. З них 3 із проєктром, 10 із телевізором. Наявне у закладі Інтернет підключення, WіFі для пристроїв, задіяних в освітньому процесі, яке дає можливість працювати в мережі Інтернет в навчальних кабінетах. Наявна платформа організації дистанційного навчання

Про надання додаткових освітніх послуг

У закладі додаткові освітні послуги не надаються

Освітня програма

Зміст
Загальні положення
1. Призначення закладу та засоби його реалізації
2. Цілі та завдання освітнього процесу школи
3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників.
4. Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання (компетентності) здобувачів освіти
5. Форми організації освітнього процесу
6. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
7. Система оцінювання здобувачів освіти
8. Процеси розвитку, виховання, соціалізації в закладі.
9. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.
10. Навчальний план та порядок вивчення предметів.

Звіт директора Козинського ліцею Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області Смолярчук Галини Степанівни за 2021-2022 навчальний рік

Освіта – центр розвитку громади. Із січня 2022 року заклад освіти став ліцеєм. Змінилися орієнтири розвитку закладу. Щоб визначити, чи правильно розвивається заклад, потрібно оцінити якість освітньої діяльності і отримати інформацію про реальний стан справ: - які найкращі складові освітнього середовища, а що потребує покращення; - що в роботі педагогів заслуговує підтримки, а що варто вдосконалити; - чи справедливо заклад освіти оцінює навчальні здобутки учнів і як зробити це оцінювання ще більш ефективним; ...

Територія обслуговування

Рішення від 30 квітня 2021 року, №72, «Про затвердження переліку територій обслуговування щодо здійснення обліку дітей та підлітків шкільного віку, закріплених за закладами загальної середньої освіти Козинської сільської ради на 2021 рік На підставі ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» та для забезпечення здобуття громадянами України, мешканцями Козинської ТГ, повної загальної середньої освіти з метою недопущення не охоплення навчанням дітей шкільного віку в об’єднаній територіальній громаді виконавчий комітет сільської ради вирішив:…

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Освітній  процес  у  закладі  може  здійснюватися  за  інституційною, індивідуальною  (екстернат,  сімейна  (домашня),  педагогічний  патронаж)  формами навчання, за потребою організовується інклюзивне навчання.

Заклад  освіти  обирає  форми,  засоби  і  методи  навчання  та  виховання відповідно  до  Закону  України  «Про повну загальну  середню  освіту»  та  цього  Статуту  з урахуванням  специфіки,  профілю  та  інших  особливостей  організації  освітнього процесу. Заклад освіти доступний для навчання осіб з особливими освітніми потребами. Для комфортного заняття створено ресурсну кімнату. За потреби для  учнів із особливими освітніми потребами можуть створюватися індивідуальні освітні траєкторії – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, грунтується на виборі здобувачем освіти видів форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізовується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором та підписується батьками.
В  Козинському ліцеї Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської  області  створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі й дітей з інвалідністю, забезпечення їх безперешкодним доступом до всіх приміщень закладу, а саме: окремий вхід, обладнаний пандусом і поручнями; виконано капітальний ремонт туалетів;виконано поточний ремонт класних кімнат, коридорів;капітальний ремонт ресурсної кімнати.
Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. Світло на робочі місця падає ліворуч. При оздоблені навчальних приміщень враховано такі вимоги: стіни світлих тонів;  двері, меблі, парти – кольору натурального дерева; класні дошки темно-зеленого кольору; віконні рами – білі; на вікнах-жалюзі. Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення –  ламп. У закладі дотримується повітряно – тепловий режим. Приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).
Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим та морфо-функціональним особливостям дітей, враховується специфіка освітнього процесу.
Території ліцею підтримуються в належному стані.
Територія, будівлі, приміщення належно художньо-естетично оформлені.
Заклад повністю забезпечений необхідними навчальними площами.
Правила поведінки здобувачів освіти

Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні  як здобувачі освіти мають право на:

–         навчання упродовж життя та академічну мобільність;

–         індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

–         якісні освітні послуги;

–         справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

–         відзначення успіхів у своїй діяльності;

–         свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

–         безпечні та не шкідливі умови навчання, утримання і праці;

–         повагу людської гідності;

–         захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

Правила прийому дітей до закладу

Зарахування  здобувачів  освіти  до  початкової  школи  здійснюється  без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Здобувачі освіти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу  за наявністю вільних місць у відповідному класі.

Зарахування здобувачів освіти до закладу проводиться наказом директора закладу.  Для  зарахування  здобувачів  освіти  до  закладу  освіти  батьки  або  особи,  які  їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу),  довідку про щеплення, до закладу освіти ІІ та ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються як правило діти з 6 (шести) років. Діти, яким на  початок  навчального  року  виповнилося  7  років,  повинні  розпочати  здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Особи  з  особливими  освітніми  потребами  можуть  розпочинати здобуття початкової  освіти  з  іншого  віку,  а  тривалість  здобуття  ними  початкової  та  базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.

Стратегія розвитку
КОЗИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ КОЗИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
на період 2022-2027рр.

Вступ

Підготовка Стратегії розвитку Козинського ліцею Козинської сільської ради Дубенського району  Рівненської  області на 2022-2027 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно з  новим Законом України «Про освіту», “Про повну загальну середню освіту”, Концепцією нової української школи, Національною програмою “Освіта України ХХІ століття”, Національною стратегією розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, яка полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг.

Стратегія розвитку закладу освіти в 2022-2027 роках (далі – Стратегія) орієнтована на підвищення  якості освіти, оновлення її змісту і структури на основі кращих традицій, що склалися в закладі освіти, і сучасних педагогічних технологій, спрямованих на формування конкурентоспроможного учня; оптимізацію механізму управління закладом освіти, забезпечення єдності освітнього, виховного та педагогічного процесів. Досягти даної мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти. Якість освіти — це єдність якості процесу (діяльності) і результату. в системі різнорівневого викладання даних курсів. Освіта є основою інтелектуального, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства. Надання освітніх послуг повинні здійснюватися в інтересах особистості. Тому педагогічний колектив працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацією його на результат — компетентного випускника. Необхідно подбати про фізичний та духовний розвиток здобувача освіти; створити умови для надання якісних освітніх послуг при співпраці всіх учасників освітнього процесу та сприятливого освітнього середовища із забезпеченням умов для творчості та самореалізації особистості.

Мета стратегії розвитку школи – визначити перспективи розвитку школи як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Місія ліцею- це створення сучасного освітнього середовища, удосконалення освітнього процесу для творчості, самореалізації особистості, формування компетентного випускника

Візія ліцею: надання якісних освітніх послуг при конкурентноспроможності, інноваційності, відкритості, гармонійності, динамічності.

Напрями діяльності закладу:  створення нового освітнього простору, безпечного  освітнього середовища, ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи

Цінності закладу: особистість, шкільна громада, її гідність, права, безпека, розвиток, комфорт, якість, партнерство, довіра, відповідальність, патріотизм, гармонійність, рівність, здоровий спосіб життя, професіоналізм, креативність, співробітництво…

 

Антибулінг

Проблема насильства в освітньому середовищі є, нажаль, досить розповсюдженою проблемою. Дуже важливо,  щоб учні, їх батьки та вчителі були проінформовані про це негативне явище, як його виявити, та, головне, як його уникнути. Образливі прізвиська, глузування, піддражнювання, стусани з боку одного або групи учнів щодо однокласника або однокласниці – є ознаками нездорових стосунків, які можуть привести до цькування – регулярного, повторюваного день у день знущання.

Булінґ (від англ. bully – хуліган, задирака, грубіян, «to bully» – задиратися, знущатися) – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної поведінки з метою заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити негативне середовище для людини. Тому, згідно Закону України «Про освіту», Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)» активізовано роботу щодо профілактики булінгу в освітньому середовищі.

Інформація про необхідність у підручниках

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу закладів середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (2022 рік)

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (2023 рік)